Algemene verkoopsvoorwaarden

 1.  Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
 2.  Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3.  De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 4.  De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 5. De prijzen vermeld op deze factuur zijn niet bindend voor bestellingen in de toekomst. Alle bevestigde prijzen zijn onderhevig aan een eenzijdige wijziging op basis van objectieve factoren, zoals (maar niet beperkt tot) extreme wijzigingen en schommelingen in de kosten van de gebruikte grondstoffen, de transport- en energieprijzen, bijvoorbeeld ten gevolge van een natuurramp of een wereldwijde pandemie. Als extreme prijswijziging wordt beschouwd: een wijziging van meer dan 6% over een periode van de afgelopen 3 maanden. De prijzen worden gewijzigd naar evenredigheid van de feitelijke wijziging van de grondstof-, transport- en energieprijzen.
 6.  Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
 7.  Alle facturen zijn betaalbaar te Deerlijk.
 8.  Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 9.  Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 10. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar ten laatste de 30e dag na de levering van de goederen. Het bedrag van de factuur dient netto betaald te worden. De disconto-en bankkosten zijn ten laste van de koper.
 11. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.
 12. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding.
 13. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 15. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.  Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 17. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 18. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 19. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Kortrijk of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.